HuisregelsIn ons schoonheid- instituut staat het geestelijk en lichamelijk welzijn van bezoeker en behandelaar voorop, wat wil zeggen dat we onze klanten altijd met respect zullen behandelen maar dat we dat ook van onze klanten terug verwachten. Wederzijds respect en vertrouwen zijn essentieel om een goede behandeling te kunnen geven maar ook om deze te kunnen ontvangen.

Beauté Totale Didi werkt uitsluitend via de hygiënische richtlijnen van de hamcode.

* Verwacht wordt, daarom ook van onze bezoekers, dat ze hygiënisch de salon betreden.


Hygiëne en omgang:
 

    • We stellen het zeer op prijs als u eerlijk aangeeft wat u van ons verwacht en wat u wel of niet prettig vindt. Dit komt uw behandeling ten goede doordat
       we dan beter op uw wensen en behoeften kunnen ingaan.

    • In ons vakgebied is hygiëne belangrijk zodoende verzoeken we u vriendelijk voor het bezoek zich te wassen dan wel even op te frissen.


    • De lichaamsbehandelingen die we geven zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of indirecte verzoeken zullen we niet ingaan. Indien de
       omstandigheden ons daartoe dwingen zullen we de behandeling voortijdig staken en u verzoeken onze praktijk definitief te verlaten. Uiteraard zal wel de
       volledige behandelingsprijs in rekening worden gebracht! 


Wijziging of annuleren van uw afspraak:


Kunt u niet aanwezig zijn voor uw gereserveerde afspraak kunt u uw afspraak kosteloos wijzigen of annuleren tot 48 uur voor uw reservering.
Mocht u de afspraak niet tijdig afmelden of niet verschijnen op uw afspraak dan kunnen wij niet anders dan de door u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Er kan altijd tussentijds iets gebeuren, waardoor uw afspraak niet door kan gaan. Laat ons dat zo snel mogelijk weten, in ieder geval voor 48 uur van te voren. We kunnen dan weer een ander blij maken met uw plek en wij zitten dan niet met een lege agenda plaats. Bij annulering korter dan 48 uur van te voren gaat er tijd onbenut verloren en zijn we genoodzaakt u de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 60 per gepland uur. Kunt u iemand anders in uw plaats sturen is dit ook een mogelijkheid, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. 

Bedankt voor uw begrip 

  


Privacy:


De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw gegevens worden gebruikt voor onze dienstverlening en daarnaast gebruikt Beauté Totale Didi uw gegevens om u via e-mail of een vergelijkbaar medium onze nieuwsbrief toe te zenden indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Uw persoonlijke gegevens worden door Beauté Totale Didi niet verstrekt aan derden. Lees hier onze hele privacy-beleidContra-indicaties bij behandelingen:

In het belang van de gezondheid van al onze klanten en de behandelaar, kunt u in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld;

  • Besmettelijke (huid)ziekten
  • Koorts
  • Actieve Herpes

Tevoren aan uw afspraak nemen wij aan de hand van een anamnese een aantal gezondheidsvragen met betrekking tot de behandelingen met u door

Indien u vragen en/of twijfels heeft kunt u deze vooraf telefonisch of per e-mail even met ons doornemen.
Algemene huisregels:

Beauté Totale Didi is lid van de Anbos. Het ANBOS lidmaatschap staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met de Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal-Economische Raad (SER)

rtikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecode: de code van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecailist’;


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

2. Indien de consument het aanbod via electronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

4. Tijdens de behandeling kan de consument aanvullingen op de behandeling nemen waarbij ook hier vooraf zal worden aangegeven over de terzake geldende prijs.

5. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Deze overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.

6. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er alleen behandeling plaatsvinden na schriftelijke toestemming van betreffende ouder/verzorger of na telefonisch contact. Bij het intake gesprek dient ook één van de ouders/verzorger aanwezig te zijn.


Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer staat er voor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2, De ondernemer ligt de consument in over de aard en de omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraag de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende werk- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode uitgegeven door het HBA.

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.


Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

3. Het is de verantwoording van de consument om te beoordelen of specifieke informatie van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 6 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod gemeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 7 – De prijs

1. De prijs van het aanbod zal door de ondernemer duidelijk worden aangegeven en omschreven op de website van de praktijk. De prijs zal op verzoek van de consument door de ondernemer ter beschikking worden gesteld voor het aangaan van de overeenkomst.

2. De ondernemer houdt zich het recht voor om de prijzen naar zijn inzien aan te passen en zal dit dan ook onder de voorwaarden van lid 1 kenbaar maken.

3. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.


Artikel 8 – Afspraken maken en annuleren

1. Een afspraak geldt als een overeenkomst tot het leveren van producten en/of diensten.

2. De ondernemer behoudt zich het recht voor de afspraak te verzetten in geval van overmacht. De consument kan zich op dat moment niet beroepen op een eventuele vergoeding. De overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.

3. De ondernemer zal indien mogelijk via een email bericht de consument herinneren aan de gemaakte afspraak 48 uur voor de gemaakte afspraak 

4. Indien de consument wenst de afspraak te annuleren of te verplaatsen dient dit ten laatste onverwijld minimaal 48 uur dan wel 2 werkdagen voor de afspraak te gebeuren.

5. Indien de consument verzuimt tijdig te annuleren of op de afgesproken datum en tijd te verschijnen behoudt de ondernemer zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor gederfde inkomsten ten hoogte van maximaal het bedrag dat met de gemoeide afspraak was overeengekomen. Voor het niet tijdig annuleren van of het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd voor een intake geldt een vergoeding van € 60,-. Indien de consument haar overeengekomen afspraak niet kan ondergaan ten tijde van de afspraak behoudt de ondernemer zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor gederfde inkomsten ten hoogte van maximaal het bedrag dat met de gemoeide afspraak was overeengekomen

6. De onder lid 5 genoemde omstandigheden gelden niet indien de consument zich beroept op overmacht. Deze overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.

7. Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de ondernemer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

8. Bij afspraken die een aaneengesloten duur van anderhalf uur overstijgen behoudt de ondernemer zich het recht voor om 10% aanbetaling te vragen van het totaalbedrag van de behandeling voor het risico van gederfde inkomsten bij niet op komen dagen.


Artikel 9 – Betaling

1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van electronisch betalen met uitzondering van een credit card.

2. Indien door overmacht de consument niet in staat is tot betaling kan de ondernemer de consument de mogelijkheid geven het te betalen bedrag achteraf te voldoen. Dit dient dan wel te gebeuren binnen de termijn van 10 kalenderdagen. Bij het in gebreke blijven heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

3. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling in 2 termijnen van vijftig procent van de totaalprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende producten en/of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. Een uitzondering op lid 3 wordt gevormd door het aangaan van een langdurige verplichting door de consument. Deze zogenaamde abonnementen of kuren bevatten vaak een korting op de geldende prijzen. Bij een tussentijdse beëindiging van het abonnement of kuur heeft de consument recht op teruggave van een bedrag van de niet genoten behandelingen. Hierbij houdt de ondernemer zich het recht voor de genoten korting op de geldende prijzen te verrekenen met het te restitueren bedrag. Deze regeling vervalt indien de consument de adviezen van de ondernemer omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de consument zelf de reeks behandelingen vroegtijdig beëindigd.


Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

1. De consument voorziet de ondernemer voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. Het melden van tussentijdse veranderingen van de noodzakelijke informatie genoemd in lid 1 valt onder volledige verantwoording van de consument.

3. De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem.

4. De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. De ondernemer zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de consument.

6. Uitsluitend met instemming van de consument kan de ondernemer behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.

7. Indien noodzakelijk, kan de ondernemer contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij de consument op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.

8. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de consument.


Artikel 11 – Geheimhouding

1. Ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de ondernemer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3. De ondernemer beschikt over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De ondernemer is hiervoor verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer gelede schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel onoplettendheid in de onderneming door de consument.

4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de praktijk.

5. Schade die de consument maakt in de onderneming door onoplettendheid zal ten alle tijden op de consument verhaalt worden.


Artikel 13 – Klachten

1. De consument zal klachten over een genoten behandeling of aangekocht product binnen 7 kalenderdagen schriftelijk dan wel elektronisch te melden bij de ondernemer.

2. De ondernemer zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een termijn van uiterlijk 6 weken, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3. In geval van een reactie van de huid op een behandeling of aangekocht product dient de consument de ondernemer binnen 24 uur op de hoogte te stellen. De ondernemer zal de consument hierna verzoeken binnen 24 uur naar de praktijk te komen of indien dit niet mogelijk is duidelijke foto’s electronisch aan te leveren. Indien consument hieraan niet voldoet zal ondernemer geen passende oplossing kunnen bieden.

4. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. Mocht het na tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing worden komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.


Artikel 14 – Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien een ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Artikel 15 – Garantie

De ondernemer geeft de consument geen garantie op producten en behandelingen, tenzij schriftelijk is overeengekomen. Deze garantie vervalt indien:

– de consument de adviezen van de ondernemer omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

– de consument de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– het product dusdanig is beschadigd of verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is.

Dit is uitsluitend te beoordelen door de ondernemer zelf.


Artikel 16 – Gedrag

1. De consument behoort zich in en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. In het hele pand geldt een rookverbod.

2. De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van de ondernemer.

3. Indien de consument, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de ondernemer het recht de consument de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 17 – Slotbepaling

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van de ondernemer: www.btdidi.nl